W latach 80 dzieci niepełnosprawne pozbawione były jakiejkolwiek opieki edukacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej. W większości zwalniane były z obowiązku szkolnego i z konieczności przebywały w domu pod opieką rodziców, w izolacji od rówieśników i społeczeństwa.

Wówczas przy Zarządzie Wojewódzkim oddziału TPD w Krośnie działały: "Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" i "Koło Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo". Były one początkiem ruchu rodziców, upominających się o prawa dla swoich dzieci. Początkowo koła te organizowały spotkania rodziców, pomoc rzeczową, zabawy dla dzieci. Opiekunem i "dobrym duchem" kół z ramienia TPD była Pani Bożena Gromek, która obecnie pracuje w naszym Ośrodku, a także Pan Jan Trzemżalski - dyrektor TPD.

W tamtym czasie w sercach i umysłach rodziców zrodził się pomysł, aby utworzyć placówkę dla dzieci niepełnosprawnych. Aby go zrealizować, rodzice założyli "Fundację Solidarni na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych". Jej fundatorami byli: Państwo Zborowscy, Wojnarowie, Kozerowie i Janochowie. Działalność Fundacji wspierało wielu ludzi będących autorytetami społecznymi, samorządowymi, zawodowymi.

Po długich staraniach, wydeptaniu wielu ścieżek i pukaniu do różnych drzwi odnieśliśmy sukces: 1 kwietnia 1990 roku w dwóch pomieszczeniach żłobka przy ulicy Powstańców Śląskich 16 rozpoczął działalność dzienny oddział szpitala krośnieńskiego, jako placówka dla dziesięciu dzieci niepełnosprawnych, prowadzona przez wymienioną Fundację, a zajmująca się głównie rehabilitacją podopiecznych. Utworzenie placówki stało się możliwe dzięki zrozumieniu i otwartości ówczesnego lekarza wojewódzkiego, władz szpitala, Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, a także władzom miasta Krosna i olbrzymiej determinacji rodziców. Utworzony oddział rozrastał się, gdyż dzieci stale przybywało. W 1991r. przy wsparciu Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej został on przekształcony w Ośrodek Rehabilitacyjno - Adaptacyjny, stając się placówką edukacyjną i rehabilitacyjną. Władze miasta Krosna przekazały nam w nieodpłatne użytkowanie cały budynek po żłobku. Ciągle jednak borykaliśmy się z kłopotami finansowymi, aby utrzymać budynek i zatrudnić kadrę, potrzebne było stałe źródło finansowania.

W tym czasie w całej Polsce prężnie rozwijał się ruch rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, skupionych od lat w Kołach Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy niektórych oddziałach TPD, pod egidą Polskiego Komitetu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ruch ten usamodzielnił się, w związku z możliwościami jakie dała ustawa o stowarzyszeniach i zarejestrował się w sądzie jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Krośnieńskie Koło PSOUU uzyskało osobowość prawną w końcu 1991roku. Dzięki nowym regulacjom prawnym oraz możliwościom finansowym mogło ono 1 listopada 1993 roku przejąć - od Fundacji Solidarni na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - prowadzenie Ośrodka. Tak więc nasz Ośrodek powstał z inicjatywy rodziców i jest przez rodziców prowadzony do dzisiaj.